[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Στο αυτόφωρο και για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Λογική «μαστιγίου και καρότου» υιοθετεί και το υπουργείο Εργασίας αντιγράφοντας το μοντέλο του υπουργείου Οικονομικών για να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από τις συσσωρευμένες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όσοι χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ θα οδηγούνται στο αυτόφωρο –ότι ακριβώς ισχύει και για τις οφειλές προς την εφορία- ενώ για μια ακόμη φορά το υπουργείο Εργασίας προχωρεί σε ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.


Η δυνατότητα ρύθμισης θα ισχύσει και για τις οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέσα στο 2011 ενώ η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση θα παρέχεται ακόμη και σε όσους έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των προηγούμενων ετών. Ως κίνητρο παρέχεται έκπτωση 30% επί των προσαυξήσεων ενώ ενσωματώνεται και η λογική της καταβολής με δόσεις οι οποίες έχουν ως εξής:

1. Για εφάπαξ αποπληρωμή ή για αποπληρωμή έως και σε 3 δόσεις χαρίζεται το 100% των προσαυξήσεων

2. από τέσσερις 4 έως έξι 6 δόσεις δίδεται έκπτωση 75% και

3. από επτά 7 έως εννέα 9 δόσεις έκπτωση ποσοστού 50%

Ολόκληρη η διάταξη για τη ρύθμιση των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία έχει ως εξής:

1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης των προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχονται οι εξής δυνατότητες, εφόσον αυτοί υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενο μήνα από τον μήνα δημοσίευσης του παρόντος και καταβάλλουν ανελλιπώς τις από 1/1/2012 και εφεξής τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:

α) υπαγωγή των οφειλών τους σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού κατά τις διατάξεις της παραγράφου Α1 του άρθου 48 του ν. 3943/2011, με έκπτωση 30% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2011 οφειλής τους. Αν η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία, δεν θα παρέχεται η έκπτωση του 30% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2011 οφειλής.

Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής και στους οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί είστε στη ρύθμιση του άρθρου 48 του ν. 3943/2911 είτε στη ρύθμιση της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξει του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο Α2.

β) κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31/12/2011 οφειλής τους και καταβολή της κατά τις εξής διακρίσεις σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί λόγω της καθυστέρησης αποπληρωμής:

αα) εφάπαξ ή έως τρεις (3) δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%)

ββ) από τέσσερις (4) έως έξι (6) δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και

γγ) από επτά (7) έως εννέα (9) δόσεις με έκπτωση ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%)

Η εφάπαξ καταβολή και η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται υποχρεωτικά έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα δημοσίευσης του παρόντος. Μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση.

Η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, αναστέλλεται έως την 31.12.2912 για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

Οι παράγραφοι 6 και 7 της περίπτωσης Α του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 εφαρμόζονται αναλογικά και στην παρούσα ρύθμιση.

Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και σε όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων, κατόπιν αιτήσεώς τους. Οι οφειλέτες αυτοί απαλλάσσονται από την καταβολή του υπόλοιπου οφειλόμενου ποσού αν το ποσό που προκύπτει μετά την εφαρμογή της ανωτέρω έκπτωσης επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί λόγω της καθυστέρησης αποπληρωμής είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό.

2. Στα αρμόδια όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 3863/2010 (Α' 115), για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η αρμοδιότητα της επανένταξης των οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων της ρύθμισης ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών, με την προϋπόθεση της καταβολής αυτών καθώς και των αναλογούντων προσθέτων τελών της εκπρόθεσμης καταβολής τους. Ειδικά για τους οφειλέτες που απώλεσαν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων, δύναται να επανενταχθούν σε αυτή, με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων της ρύθμισης και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών, καθώς και των αναλογούντων προσθέτων τελών της εκπρόθεσμης καταβολής τους.

3. Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι με επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές ή έχουν δεχθεί τρομοκρατική επίθεση, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2256/1994 (Α' 196), και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές, και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν, αφού υποβάλουν αντίστοιχη αίτηση στους ανωτέρω ΦΚΑ μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, να υπαχθούν: α) είτε στις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α' 196), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν υπαχθεί σε αυτές. Η αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. β) είτε στον προσωρινό διακανονισμό της περίπτωσης Α του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, με την κεφαλαιοποίηση της έως την 31.12.2011 οφειλής τους. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του ποσοστού του 1,25% της περίπτωσης ί. και η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου.


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Στο αυτόφωρο και για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία"

Leave a reply