[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ερχονται δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών για τους φοροφυγάδες
Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 Posted by STEVENIKO

Τα μέτρα του παίρνει το υπουργείο Οικονομικών εν όψει του κυνηγητού που πρόκειται να εξαπολύσει ειδικά για τους μεγάλους φοροφυγάδες, δίνοντας οδηγίες προς όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες αναφορικά με το πώς πρέπει να κινούνται εφεξής στις περιπτώσεις που κρίνεται επιβεβλημένη η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Παντελής Οικονόμου, σε περίπτωση εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, τα εν λόγω μέτρα (δέσμευση λογαριασμών και καταθέσεων καθώς και εν γένει των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου μέχρι εκδόσεως των σχετικών τίτλων βεβαίωσης) λαμβάνονται εξαιρετικά και έχουν προληπτικό και επείγοντα χαρακτήρα, ως εκ τούτου εξαιρούνται της τήρησης του τύπου της προηγούμενης ακρόασης των φορολογουμένων, καθώς είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το Σύνταγμα και το Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.

Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει, δε, το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης, ενώ ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη.

Η τήρηση της προαναφερομένης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης, ενώ το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερομένου. Ωστόσο, αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, είναι, κατ' εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου, ρύθμιση.

Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η διοικητική αρχή, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών, καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, οπότε προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει.

Με βάση τα παραπάνω, το υπουργείο Οικονομικών καθιστά σαφές στις ελεγκτικές υπηρεσίες ότι στις περιπτώσεις άμεσης δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να μην εκδίδονται απορριπτικές για τον τυπικό αυτό λόγο δικαστικές αποφάσεις, οφείλουν να επιδίδουν με απόδειξη στον υπόχρεο, κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας η δέσμευση λογαριασμού παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Με την κλήση ο υπόχρεος καλείται εντός προθεσμίας 10 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ημέρας επίδοσης, προκειμένου να παράσχει εγγράφως τις απόψεις του προσκομίζοντας και κάθε αποδεικτικό στοιχείο των ισχυρισμών του.Πηγη

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Ερχονται δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών για τους φοροφυγάδες"

Leave a reply