[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Στήνουν το νέο κατεστημένο...
Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011 Posted by STEVENIKO


Το σχέδιο του ΔΝΤ για τον έλεγχο της ελληνικής πολιτικής και οικο­νομικής ζωής ήταν εξαρχής ένα. Άρχισε όμως να κυκλοφορεί τις τελευ­ταίες δύο εβδομάδες με περισσότερες λεπτομέρειες. Η απόρρητη έκθεση πε­ριέγραφε πώς θα αναπτυχθεί το και­νούργιο κατεστημένο, το οποίο βεβαί­ως θα ελέγχεται από τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τη μεθοδευ­μένη κατάρρευση της χώρας μας.

Η έκθεση αναφέρει ότι από τη μετα­πολίτευση δημιουργήθηκε μια αλυσίδα συμφερόντων μεταξύ των τραπεζών, των πολιτικών και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται (και) στα μέ­σα ενημέρωσης, κυρίως εκδότες.

Περιγράφει πώς ο κάθε «κλάδος» εξυπηρετούσε τον άλλο και πώς και οι τρεις είναι άρρηκτα δεμένοι μεταξύ τους και επιβιώνουν χάρη στη «βοή­θεια» που παρέχει ο ένας στον άλλο.

Το ΔΝΤ λοιπόν και οι εμπνευστές της έκθεσης αναφέρουν ότι, για να μπο­ρέσει η νέα κατάσταση να αναλάβει πλήρη δράση και να απλώσει τον ιστό της, πρέπει να σπάσει η αλυσίδα. Και για να σπάσει, πρέπει πρώτα να καταρ­ρεύσει ένας από τους τρεις τομείς που περιγράψαμε πιο πάνω. Κάποιος θα πί­στευε ότι ο τομέας που συστήνεται για κατάρρευση θα ήταν ο πολιτικός, όμως οι δανειστές στοχοποιούν την «πηγή» του χρήματος, δηλαδή τις ελληνικές τράπεζες.

Αλλαγή συστήματος

Όπως ισχυρίζονται οι εμπνευστές της έκθεσης, η μετοχική σύνθεση των τραπεζών πρέπει να αλλάξει τα επό­μενα χρόνια, ώστε να αλλάξουν και τα άτομα που θα είναι επικεφαλής και θα λαμβάνουν τις αποφάσεις για νέα δά­νεια και επενδύσεις.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να απειληθεί η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, αφού, όπως αναφέρε­ται, οι μέχρι τώρα προσπάθειες για συγχωνεύσεις και εξαγο­ρές και οι πιέσεις προς τους τραπεζίτες τον τελευταίο χρόνο δεν απέδωσαν τα ανα­μενόμενα. Κοινώς, οι Έλληνες τραπεζίτες εμφανίστηκαν ξεροκέφαλοι και επέμε­ναν στο status quo.

Όμως ένα κούρεμα της τάξης του 50%-60% σίγουρα θα έστελνε την πλειονότητα των τρα­πεζών στην ανακεφαλαιοποίηση. Οι περισσότερες δεν θα μπο­ρούν να την πραγματοποιήσουν μέσα από τους μετόχους τους. Θα στραφούν προς το κράτος για εγγυήσεις. Το ελλη­νικό κράτος είναι πτωχευμένο και έτσι το τρίτο στάδιο είναι η ένταξή τους στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη­τας. Φαινομενικά, πρόκειται για κρατικοποίησή τους, όμως, εάν διαβάσει κά­ποιος τα ψιλά γράμματα των όρων λει­τουργίας του ΤΧΣ, θα διαπιστώσει ότι ο έλεγχος θα ασκείται από την τρόικα και τους δανειστές μας.

Με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει δρα­στικά και η μετοχική σύνθεση των ελληνικών τραπεζών και από εκεί και πέ­ρα ανοίγει ο δρόμος αλλαγής του πολιτικού και εκδοτικού σκηνικού.

Μάλιστα, όπως πληροφορείται το «Π», για το πώς τα μέσα ενημέρωσης - τα οποία είναι σχεδόν όλα υπερχρε­ωμένα - μπορούν να καταρρεύσουν σαν τραπουλόχαρτα μόλις τους κοπεί η πίστωση, αναφέρεται η περίπτωση του Alter. Πετυχημένη - κατ’ αυτούς - συ­νταγή για ένα κανάλι που, όπως λένε, επηρέαζε πολύ το ελληνικό κοινό.

Έτσι, κατά το ΔΝΤ, θα τερματιστεί η πελατειακή σχέση μεταξύ πολιτικών και εκδοτών και θα μπει μια νέα τάξη μέσων ενημέρωσης που θα κάνουν «αποστειρωτική» ενημέρωση και κυ­ρίως δεν θα κάνουν αντιπολίτευση στο κατεστημένο πίσω από τους δανει­στές.

Βεβαίως, σε δεύτερη ανάγνωση, αυ­τό που θέλουν να κάνουν τα ξένα συμφέροντα, είναι να μεταφέρουν το «μονοπώλιο» των πιέσεων και των απειλών σε αυτούς. Θέλουν δηλα­δή να κάνουν παιχνίδι με πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης αυτοί και να κινούν τα νήματα ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες.

Φανταζόμαστε ότι τα νέα εκδοτι­κά τζάκια που θα αναδυθούν, δεν θα έχουν πρόβλημα πίστωσης, εάν παί­ζουν το παιχνίδι των έξω…

Ο Ράιχενμπαχ

Την προηγούμενη εβδομάδα σας γράψαμε για την εμπιστευτική έκθεση του επικεφαλής της Ομάδας Δράσης, για το πού και πώς θα αναλάβουν οι μόνιμοι ελεγκτές της Ε.Ε. και του ΔΝΤ. Πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις επιβεβαιωθήκαμε. Ο κ. Ράιχενμπαχ βρίσκεται από προχθές στη χώρα μας για επίσημη επίσκεψη και θα δει όλους τους υπουρ­γούς της κυβέρνησης, φορείς και οργα­νισμούς που πλέον θα ελέγχει.

Η Γερμανία ξεκαθάρισε ότι, για να δοθεί το νέο πακέτο σωτηρίας στη χώ­ρα μας, εκτός από το κούρεμα η Ελλά­δα πρέπει να δώσει και τη διαχείριση των εσόδων - εξόδων του κράτους.

Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει στην εκχώρηση της δημοσιονομικής κυριαρχίας, ενώ ετοιμάζεται να μας ανακοινώ­σει και νέα μέτρα!!! Εκτός δηλαδή από αυτά που πέρασαν μόλις την περασμέ­νη εβδομάδα από τη Βουλή, έρχονται και άλλα για να κλείσουν οι τρύπες που είδε η τρόικα και που δεν ανακοινώθη­καν.

Τα μέτρα 1,9 δια ευρώ θα έρθουν από το σκέλος περικοπής δαπανών και συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα.

Μαχαίρι θα υποστεί για ακόμα μια φο­ρά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και οι αμυντικές δαπάνες.

Πάντως οι εξελίξεις είναι καταιγιστι­κές και αναμένονται άμεσες.

Οι μόνιμοι ελεγκτές θα εγκαταστα­θούν στα «κεφάλια» των υπουργών το αργότερο τον Δεκέμβριο. Οι υπουργοί δεν θα μπορούν να διακινήσουν κανέ­να ποσό ή να λάβουν καμία απόφαση εάν δεν πάρουν το ΟΚ των νέων αφεντικών τους.

Και μπορεί ο ίδιος ο κ. Ράιχενμπαχ να δηλώνει ότι ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός, όμως το αντίθετο συμβαίνει. Φαίνεται ήδη από την ανάληψη της δι­αχείρισης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ από τον ίδιο τον κ. Ράιχενμπαχ.

Όσο και αν η κυβέρνηση υποβάθμι­σε την έκθεση της Κομισιόν, αυτή γρά­φει καθαρά ότι οι ελληνικές αρχές είναι πλέον αναξιόπιστες και δεν πρέπει να ελπίζει κανείς για υλοποίηση των απο­φάσεων που ανακοινώνονται εάν δεν υπάρξει το ανάλογο καπέλωμα.

Ο πρωθυπουργός έχει αντιληφθεί ότι το νέο καθεστώς δεν πρόκειται να καλυφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα πίσω από τη μάσκα της «τεχνικής βοήθειας» και ότι αργά ή γρήγορα θα απο­καλυφθεί ότι όλοι οι τομείς της οικονο­μίας περνούν στον απόλυτο έλεγχο των ξένων.

Ο λόγος που επιμένει στο «όχι εκλο­γές» είναι το γεγονός ότι οι εταίροι του στην ευρωζώνη τού το ξέκοψαν. Βεβαί­ως κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι θα γίνει όταν φθάσει στη Βουλή η νέα δανειακή σύμβαση και οι όροι της.

Την περασμένη Κυριακή οι ηγέτες της ευρωζώνης απαίτησαν από τον κ. Παπανδρέου δεσμεύσεις ότι θα περά­σει από το Κοινοβούλιο. Ζήτησαν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, έστω και από τα μικρά κόμματα της Δεξιάς. Εξ ου και το «τρικ» της αυξημένης πλειοψη­φίας. Εάν δεν συγκεντρωθούν οι 180 ψήφοι, τότε η νέα σύμβαση θα περάσει με απλή πλειοψηφία και η κυβέρνηση θα μπορεί να ρίχνει το φταίξιμο στην αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε εκ νέου στήριξη από τους ομολόγους του για την πολιτική του επιβίωση και για ακό­μα μια φορά φρόντισε να ενημερώσει όλους ότι, εάν ο κ. Σαμαράς αναλά­βει την εξουσία, τότε οι Ευρωπαίοι θα αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα. Κάτι το οποίο οι εταίροι το γνωρίζουν καθώς, όπως μαθαίνουμε, δεν είναι λί­γες οι σχετικές εμπιστευτικές εκθέσεις πρεσβειών στην Αθήνα.STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Στήνουν το νέο κατεστημένο..."

Leave a reply