[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Τα δέκα κρυφά μέτρα του πολυνομοσχεδίου
Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Κατά προτεραιότητα θα συνταξιοδοτηθούν –όταν θα συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις- οι δημόσιοι υπάλληλοι που εξωθήθηκαν ή θα εξωθηθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. Οι δικηγόροι θα μπορούν να προχωρήσουν στη σύσταση εταιρειών χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς ενώ οι εισπρακτικές εταιρείες θα μπορούν πλέον να αναλαμβάνουν δράση ακόμη και για τις οφειλές ιδιωτών προς το δημόσιο. Οι εργαζόμενοι στους οποίους οι εργοδότες οφείλουν μισθούς, αποκτούν τη δυνατότητα να δηλώσουν το εισόδημά τους όταν θα το εισπράξουν, ενώ για οποιαδήποτε πρόσληψη στο δημόσιο σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνδέεται με το κράτος, θα απαιτείται δημοσίευση του ονόματος του προσληφθέντος στο ΦΕΚ.


Το πολυνομοσχέδιο –με τη μορφή που είχε περιλαμβάνει 21 άρθρα και εκτείνεται σε 51 σελίδες.

Tα κυριότερα μέτρα -πέραν της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών προς την εφορία σε έως και 60 δόσεις- έχουν ως εξής (σ.σ η αιτιολόγηση των μέτρων προέρχεται από το κείμενο της εισηγητικής έκθεσης):

1. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους και του υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι εντάσσονται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εφεδρείας που οδηγεί σε συνταξιοδότηση ώστε η διαδικασία έκδοσης συντάξεως να ολοκληρώνεται, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, εντός τεσσάρων μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών.

2. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ακινήτου σε τρίτους και καταβολή του συνολικού τιμήματος στο Δημόσιο, ακόμη και αν δεν εξοφλείται η οφειλή, με τον όρο της διασφάλισης του εναπομένοντος ποσού με λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή εγγυήσεις τρίτων. Δηλαδή οι οφειλέτες του δημοσίου θα μπορούν να πωλήσουν ένα ακίνητο υπό την προϋπόθεση ότι το τίμημα θα εισρέει στο δημόσιο ταμείο.

3. Καταργείται η φορολόγηση των μερισμάτων που διανέμουν οι εταιρείες με βάση τις γενικές διατάξεις. Ύστερα από αλλεπάλληλες αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των μερισμάτων, επιστρέφουμε στο καθεστώς που ίσχυε πριν από δύο χρόνια. Το υπουργείο Οικονομικών συνειδητοποίησε ότι κινδύνευε να επιστρέψει τεράστια ποσά στους μετόχους πολλών εταιρειών.

4. Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 2% κατά το δανεισμό εισηγμένων μετοχών εξωχρηματιστηρικά, προκειμένου να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση με την πώληση εισηγμένων μετοχών, ενώ προβλέπεται ρητά ότι η σύμβαση του δανεισμού και κάθε συναφής πράξη δεν υπάγονται σε τέλος χαρτοσήμου. Με βάση τη διάταξη, ο φόρος βαρύνει τον δανειστή των μετοχών και επιβάλλεται στην αξία των μετοχών που δανείζονται.

5. Ανατίθεται η ενημέρωση των οφειλετών του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών, στις Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών (ν.3758/2009)

6. Θέση στο Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, καταλαμβάνουν ο διοικητής της Τ.τ.Ε και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

7. Δίνεται η δυνατότητα στους μισθωτούς που εισπράττουν καθυστερημένα και σε έτος μεταγενέστερο δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται, να δηλώσουν τις ανωτέρω δεδουλευμένες αποδοχές στο έτος στις οποίες αυτές εισπράττονται και όχι στο έτος που αφορούν (2011) για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν είχαν αποκτήσει δικαίωμα είσπραξης.

8. Επιτρέπεται στο δικηγόρο ή στη δικηγορική εταιρία η προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση των τομέων της επαγγελματικής δραστηριότητας είτε εντός της Ελλάδας είτε στο εξωτερικό, καθώς και η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή στα περιοδικά με την προϋπόθεση ότι η πληροφόρηση αυτή να είναι ακριβής και όχι παραπλανητική και να σέβεται την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών και λοιπών θεμελιωδών αρχών που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

9. Προβλέπεται η υποχρέωση των Δικηγορικών Συλλόγων να δημοσιεύουν κατ’ έτος και στο διαδίκτυο τα οικονομικά τους στοιχεία (προϋπολογισμό και απολογισμό) καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των πειθαρχικών υποθέσεων που εισάγονται σ’ αυτούς,

10. Αίρονται οι τοπικοί περιορισμοί για την σύσταση δικηγορικών εταιρειών. Έτσι δύο ή περισσότεροι δικηγόροι, μέλη οποιουδήποτε δικηγορικού συλλόγου της Χώρας, μπορούν να συστήσουν «Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρία» οπουδήποτεSTEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Τα δέκα κρυφά μέτρα του πολυνομοσχεδίου"

Leave a reply