[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Διευκρινίσεις ΔΕΗ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Posted by STEVENIKO

Στην επιμήκυνση της προθεσμίας διακοπής ηλεκτροδότησης σε 80 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας (από 40 που ήταν πριν), στην επιβάρυνση των λογαριασμών με το τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) και στην οικονομική κρίση, αποδίδει η ΔΕΗ την αύξηση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Εκτιμά πάντως ότι από τον Μάρτιο παρατηρείται βελτίωση στον ρυθμό είσπραξης των λογαριασμών και αναμένει βελτίωση της ρευστότητας μεταξύ άλλων επειδή θα επιστρέψουν στη ΔΕΗ πελάτες των εταιριών Energa και Hellas Power, οι οποίες σταμάτησαν να λειτουργούν τον Ιανουάριο.

Η εταιρεία παρέσχε σήμερα σχετικές διευκρινίσεις με ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:

Η αύξηση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών εκτός από την ύφεση συνδέεται και με το τέλος ακινήτων. Συγκεκριμένα, τους πρώτους μήνες μετά την επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ (Οκτώβριο- Δεκέμβριο 2011) και καθώς η ΔΕΗ ήταν υποχρεωμένη να προχωρά σε διακοπή της ηλεκτροδότησης, αν οι πελάτες δεν πλήρωναν τον λογαριασμό μέσα σε διάστημα 40 ημερών από την έκδοσή του, παρατηρήθηκε μείωση των ληξιπρόθεσμων.

Η αύξηση του χρονικού αυτού ορίου από 40 ημέρες σε 80 ημέρες,
με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της πολιτείας, σε συνδυασμό με νομοθετική ρύθμιση που περιόριζε τη ΔΕΗ από το να προχωρά σε διακοπές ηλεκτροδότησης σε περίπτωση μη πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ, οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση των αποκοπών στο 1ο τρίμηνο του 2012, και, κατ' επέκταση, στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών.

Από τον Μάρτιο, ο ρυθμός των αποκοπών έχει αρχίσει να αυξάνεται, ενώ παρατηρούνται ήδη σημάδια βελτίωσης στον ρυθμό είσπραξης των λογαριασμών.

- Η ρευστότητα της Εταιρείας έχει επιβαρυνθεί από τις ανεξόφλητες οφειλές των εναλλακτικών προμηθευτών Hellas Power και Energa, η άδεια λειτουργίας των οποίων ανεστάλη καθώς και από την ανάγκη προχρηματοδότησης του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους 200.000 πελάτες των εν λόγω εταιρειών μέχρι και την είσπραξη των αντίστοιχων λογαριασμών.

Η ΔΕΗ αναμένει βελτίωση στις χρηματοροές από το 2ο τρίμηνο, εξαιτίας:

- Της επίδρασης της αύξησης των τιμολογίων.

- Της αύξησης των εισπράξεων ως αποτέλεσμα της προμήθειας ενέργειας στους 200.000 πελάτες των Hellas Power και Energa.

- Του συμψηφισμού οφειλών του Δημόσιου Τομέα (100 εκατ. ευρώ, πέραν των 53 εκατ. που έχουν ήδη συμψηφισθεί και αφορούν οφειλές από τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στην περιοχή της Αττικής).

- Επιστροφής φόρου 167 εκατ. ευρώ.

Αναφέρει τέλος ότι το ΔΣ της εταιρίας έχει εγκρίνει τους όρους υπό έκδοση Κοινοπρακτικού δανείου, ύψους 960 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση των χρεολυσίων του 2012.
STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Διευκρινίσεις ΔΕΗ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές"

Leave a reply