[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Βάρβαρα πρόστιμα για ανασφάλιστα Ι.Χ.
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


Πρόστιμα 250 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν 2.000.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να εκδοθεί υπουργι­κή απόφαση για την επιβολή προστίμων στα ανα­σφάλιστα Ι.Χ., τα οποία θα πρέπει να καταβλη­θούν από τους φορολογούμενους μέσα σε διά­στημα οκτώ ημερών.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης βαριές ποινές (πρό­στιμο του ΚΟΚ, αφαίρεση πινακίδων, διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας για 10 ημέρες) σε όσους αγνοήσουν την προθεσμία των 8 ημερών.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Πληροφορι­ακών Συστημάτων θα αποστείλει ταχυδρομικώς επιστολή προς τους ιδιοκτήτες των εμφανιζόμε­νων ως ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και θα τους καλεί να εμφανιστούν στις ΔΟΥ και να δώσουν στοιχεία και εξηγήσεις μέσα σε οκτώ ημέρες για το εάν έχουν ασφαλιστεί κανονικά αλ­λά δεν φαίνονται στα αρχεία ή για κάποιο λόγο εξαιρούνται νομίμως από την ασφάλιση του οχή­ματός τους (π.χ. διπλωματικό σώμα, δημόσια υπη­ρεσία κ.λπ.).

Επίσης, σε περίπτωση απόσυρσης ή καταστρο­φής ή κλοπής ή μεταβίβασης ή κατάθεσης πινακίδων αυτοκίνητου οχήματος, ο ιδιοκτήτης του εμφανιζόμενου ως ανασφάλιστου οχήματος θα πρέπει να παραδώσει ακριβές φωτοαντίγραφο των κατά περίπτωση δικαιολογητικών στην αρμό­δια ΔΟΥ.
Μόλις πληρώσει το πρόστιμο των 250 ευρώ, ο ιδιοκτήτης του Ι .Χ. θα επιλέγει μια ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία θα καταθέτει το παράβολο που πλήρωσε στην εφορία και στη συνεχεία θα υπογράφει νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο.

Από την πλευρά της η ασφαλιστική θα καταβάλλει το παράβολο στο Δημόσιο και θα ενημερώνει το Κέντρο Πληροφοριών για κάθε ανασφάλιστο όχημα το οποίο θα αποκτά σήμα ασφάλισης.
Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ανασφά­λιστου οχήματος αγνοήσει το κάλεσμα της εφορίας, θα επιβάλλονται πρόσθετες κυρώσεις όπως αφαίρεση της άδειας οδήγησης, της άδειας κυ­κλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος, που θα αποδίδονται στον δικαιούχο μόνο αφού προ­σκομιστεί το ειδικό σήμα ασφάλισης.

Αν περάσουν 20 μέρες και ο δικαιούχος δεν εμ­φανιστεί για την παραλαβή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας, η αστυνομική αρχή θα απο­στέλλει τις πινακίδες κυκλοφορίας προς φύλαξη στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, από όπου θα επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του ειδικού σήματος ασφά­λισης.

Από το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι στα ταμεία των ασφαλιστικών εταιριών θα εισρεύσουν έσο­δα της τάξης των 300.000.000 ευρώ. Οι εισηγη­τές του σχεδίου εκτιμούν ότι θα υπάρξουν σημαντικά οικονομικά οφέλη και για το Δημόσιο, τόσο από την πληρωμή του παραβόλου όσο και από τους φόρους επί των ασφαλίστρων και εν τέλει από τη φορολόγηση των κερ­δών που θα έχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες από τη δραστηριότητά τους αυτή.


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Βάρβαρα πρόστιμα για ανασφάλιστα Ι.Χ."

Leave a reply