[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Οι συντελεστές και οι κλίμακες του νέου φορολογικού
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


Οι συντελεστές και οι κλίμακες του νέου φορολογικούΤην Τετάρτη θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε αργά το βράδυ της Πέμπτης το υπουργείο Οικονομικών, ενώ η δεύτερη ανάγνωσή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά το άνοιγμα της Βουλής, το νέο έτος, οπότε θα ακολουθήσει και η συζήτησή του στην Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο συνοπτικά προβλέπει περισσότερους φόρους για όσους βγάζουν από 23.000 ευρώ και άνω, αλλά και κρυφές επιβαρύνσεις για όλους ανεξαιρέτως λόγω της κατάργησης του συνόλου σχεδόν των πάσης φύσεως αφορολογήτων ορίων και δαπανών, που μείωναν μέχρι φέτος τους φόρους των νοικοκυριών.

Ειδικότερα το νέο φορολογικό προβλέπει για τα εισοδήματα του 2013:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
25.000
22%
5.500
25.000
5.500
17.000
32%
5.440
42.000
10.940
Υπερβάλλον
42%
 
 
 
Από τον φόρο που προκύπτει, αφαιρείται έκπτωση 2.100 για όλους όσου δηλώνουν έως 21.000 ευρώ το χρόνο. Έτσι τελικά δεν πληρώνουν φόρο οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισόδημα έως σχεδόν 9000 ευρώ (έναντι 5.000 ευρώ ως φέτος).

Ωστόσο Αν βγάζουν περισσότερα, η έκπτωση αυτή ψαλιδίζεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 επιπλέον ευρώ εισόδημα (πχ 2.000 ευρώ για εισόδημα 22.000 ευρώ, 1900 ευρώ για εισόδημα 23.000 ή 1.700 ευρώ για εισόδημα 25.000 ευρώ) μέχρι που μηδενίζεται στα 42.000 ευρώ.

Ωστόσο με το νέο σύστημα μισθωτοί και συνταξιούχοι θα φορολογούνται και για άλλα εισοδήματα που έμεναν ως τώρα αφορολόγητα και μείωναν το φορολογητέο εισόδημα (πχ τόκοι στεγαστικών δανείων, ενοίκια κλπ), ενώ από αυτές ουσιαστικά διασώζωνται μόνο οι ιατρικές δαπάνες, τα ασφάλιστρα ζωής η διατροφή διαζευγμένων και κάποιες δωρεές.

Ειδικά οι γονείς με παιδιά που χάνουν το αφορολόγητο των παιδιών, αυτοί θα λάβουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων που καθορίζεται σε σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο (και άρα δεν θα προσαυξάνεται τελικά έως 60 ευρώ για οικογένειες με πολλά παιδιά).

Ωστόσο θεσπίζεται ειδικά για τα εξαρτώμενα τέκνα, από το τρίτο και πάνω, ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45 000) ευρώ.


 
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική επιχείρηση, εκτός της περίπτωσης  και ελευθέριο επάγγελμα υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Κλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
50.000
26%
13.000
50.000
13.000
Υπερβάλλον
33%
 
 
 
 
Εξαίρεση:
Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με  πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.

Αγρότες
Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση  εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών- συνταξιούχων.

Εισοδήματα από ενοίκια
Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων υποβάλλονται σε αυτοτελή φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίμακας:

 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
Κλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
12.000
10%
1.200
12.000
1.200
Υπερβάλλον
33%
 
 
 

Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του προηγούμενου  εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%), εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.
 
Φοροεκπτώσεις για ΑμΕΑ

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά επιπλέον διακόσια (200) ευρώ, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:

α) Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).  Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

β) Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.1579/1950 (Α’ 286) και του Ν.Δ. 330/1947 (Α’ 84).

γ) Είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο.

δ) Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου .

Ναυτικοί
Ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τους αξιωματικούς και δέκα τοις εκατό (10%) για το κατώτερο πλήρωμα στις αμοιβές που αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος 2013 και επόμενα.

Μισθωτοί με μπλοκάκια
Ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται και το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, μόνον όμως εφόσον συντρέχουν σωρευτικά  οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και

β) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία (3), ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.
Επιχειρήσεις

Η συνολική (μέση) φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων μειώνεται από 40% σε 32%. Ωστόσο ο φόρος στα κέρδη των εταιριών αυξάνεται από 20% σε 26% (ειδικά στις ΟΕ και ΕΕ φτάνει το 33%) ενώ ο φόρος στα μερίσματα που βάζουν στην τσέπη οι μέτοχοι από τα κέρδη, μειώνεται δραστικά από 25% σε 10%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.

Προκειμένου για ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.),  ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.)., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές ή μη  κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες, με την ακόλουθη κλίμακα :

Κλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
50.000
26%
13.000
50.000
13.000
Υπερβάλλον
33%
Όταν οι παραπάνω υπόχρεοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία (δηλ. τρίτης κατηγορίας) όλο το καθαρό εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή 26% και δεν ανεβαίνει στο 33%.

Με άλλες διατάξεις τα κέρδη της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας – ΙΚΕ αντιμετωπίζεται φορολογικά σαν ΕΠΕ.

Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.

Για έκπτωση αναγνωρίζονται και παροχές σε χρήμα ή σε είδος προς τους εργαζομένους για επιβράβευση της απόδοσής τους (μπόνους) εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και εφόσον φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Αντικειμενικά κριτήρια τη εφορίας
Το ακαθάριστο εισόδημα των επιχειρήσεων προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει η ελεγκτική αρχή για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης.

Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες για τον προσδιορισμό του ακαθαρίστου εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος, ο τόπος που ασκείται αυτό, η ειδικότητα, ο επιστημονικός τίτλος, ο κύκλος των εργασιών, το ύψος της αμοιβής που εισπράττεται κατά περίπτωση, το προσωπικό το οποίο απασχολείται, τα μέσα που διαθέτονται, η πελατεία, το ύψος των επαγγελματικών δαπανών και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την επαγγελματική δραστηριότητα και απόδοση αυτών. Η κρίση της ελεγκτικής αρχής για τον προσδιορισμό του ακαθαρίστου εισοδήματος πρέπει να βασίζεται  στα δεδομένα της κοινής πείρας.

Το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό του ακαθαρίστου εισοδήματος με τον  μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Κέρδη υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων

Επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου  που μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία (αγοραπωλησία), επιβάλλεται φόρος στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης αυτού και της τιμής πώλησής του.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησής του ακινήτου, η οποία υποβάλλεται σε φόρο, λαμβάνεται αποπληθωρισμένη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών παλαιότητας :Έτη διακράτησης
Συντελεστής παλαιότητας
Από 1 έως 5
0,90
Πάνω από 5 έως 10
0,80
Πάνω από 10 έως 15
0,75
Πάνω από 15 έως 20
0,70
Πάνω από 20 έως 25
0,65
Πάνω από 25
0,60


Τα κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ακινήτων φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Στο φόρο του παρόντος άρθρου δεν υπόκειται το κέρδος μέχρι εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ που πραγματοποιείται από μεταβίβαση ακινήτου και εφόσον το ακίνητο αυτό έχει διακρατηθεί, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν πέραν της μίας (1) μεταβίβασης εντός της ως άνω περιόδου διακράτησης.

Φόρος υπεραξίας στις μετοχές

Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας του προηγούμενου εδαφίου αφαιρείται το κόστος απόκτησης των μεταβιβαζομένων μετοχών από την κατώτατη πραγματική αξία που έχουν αυτές κατά το χρόνο της μεταβίβασης.STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Οι συντελεστές και οι κλίμακες του νέου φορολογικού"

Leave a reply