[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Η εγκύκλιος για τις αποδοχές των δημ. υπαλλήλων
Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011 Posted by STEVENIKO

ΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ


Εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ορίζει τον τρόπο ένταξης των δημοσίων υπαλλήλων στο νέο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης. Ποια προϋπηρεσία αναγνωρίζεται

Η εγκύκλιος για τις αποδοχές των δημ. υπαλλήλων

Στην έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για την κατάταξη των υπαλλήλων στο νέο βαθμολόγιο θα προχωρήσουν άμεσα οι διευθύνσεις διοικητικού-προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών προκειμένου να προσδιοριστούν οι βασικοί μισθοί σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην εγκύκλιο που έχει ήδη ετοιμάσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία ερμηνεύει τις διατάξεις που αφορούν το νέο βαθμολόγιο- μισθολόγιο, προβλέπεται ότι η κατάταξη των υπαλλήλων θα γίνει με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που έχει αναγνωριστεί μέχρι τις 31-10-2011.

Μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι και 7 έτη προϋπηρεσίας σε κράτος-μέλος της Ε.Ε ή στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα υπολογίζονται στον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, όπως επίσης και ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπάλληλος έχει τεθεί εκτός υπηρεσίας λόγω πειθαρχικών ποινών που του έχουν επιβληθεί.

Οι υπάλληλοι που κατά την 1.11.2011 ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν τουλάχιστον 20 έτη υπηρεσίας, κατατάσσονται στον Βαθμό Α΄.

Η εγκύκλιος για τις αποδοχές των δημ. υπαλλήλων

Για τους υπαλλήλους που κατέχουν συναφές διδακτορικό καθώς και για τους αποφοίτους της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι έτη. Για τους κατόχους συναφούς μεταπτυχιακού, αφαιρούνται δύο έτη. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών τους προσόντων κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν αλλά σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο με την προσθήκη 3 πλασματικών χρόνων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Βαθμοί και μισθολογικά κλιμάκια

Η κατάταξη στο νέο βαθμολόγιο δεν θα επιφέρει άμεσα αλλαγές σε όσους υπαλλήλους κατέχουν θέσεις ευθύνης, οι οποίοι θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξαρτήτως του βαθμού που θα καταταγούν.

Οι νέοι μισθοί αποδίδονται με βάση την κατάταξη στον βαθμό και στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο.

Για τον επακριβή προσδιορισμό των νέων μισθών θα εκδώσει ειδική εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών.

Για την κατάταξη υπαλλήλου ΤΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 28 χρόνια που τα 3 διανύθηκαν ως ΤΕ και τα 25 με το προσόν της κατηγορίας ΔΕ, θα υπολογισθούν τελικά: 3 + 10 + 15/2 (το μισό πέραν της δεκαετίας) = 20,5 έτη.

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα έπρεπε να καταταγεί στον βαθμό Γ' της κατηγορίας ΤΕ.

Κατηγορία ΔΕ
Στην περίπτωση που παρέμενε στην κατηγορία ΔΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 28 έτη, θα κατατασσόταν στον βαθμό Β'.

Σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορεί να καταταγεί σε βαθμό χαμηλότερο από αυτόν που θα κατατασσόταν εάν παρέμενε στη χαμηλότερη κατηγορία, οπότε θα καταταγεί τελικά στον βαθμό Β' της κατηγορίας ΤΕ.

Αντίστοιχα για απόφοιτο της ΕΣΔΔΑ με προϋπηρεσία 10 χρόνων θα προσμετρηθεί στο συνολικό του χρόνο υπηρεσίας χρονικό διάστημα 6 ετών, λόγω της ιδιότητάς του αυτής.

Θα καταταγεί τελικά με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 16 ετών στον βαθμό Γ' με ένα έτος πλεονάζοντα χρόνο.STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Η εγκύκλιος για τις αποδοχές των δημ. υπαλλήλων"

Leave a reply