[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Από 20% έως 40% μείωση ενοικίου
Δευτέρα 7 Μαΐου 2012 Posted by STEVENIKO

Πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος, ο οποίος μετα­ξύ άλλων προβλέπει σε δύο του άρθρα ότι σε 50 ημέρες θα μπορεί να «αποβάλει» ο ιδιο­κτήτης έναν ενοικιαστή, ο οποίος δεν καταβάλλει τα ενοίκια και μάλιστα χωρίς να χρει­αστεί καν να γίνει δίκη.

Για να μην βρεθείτε όμως προ εκπλήξεως, αν είστε άνεργος ή έχει μειωθεί το εισόδημά σας και ο μισθός σας, και παράλληλα στην πε­ριοχή όπου μένετε έχει πέσει ο μέσος όρος των ενοικίων, τότε μπορείτε να διεκδικήσετε μείωση ενοικίου από 20 έως 40%, έτσι ώστε να ανταποκρίνεστε στη συγκεκριμένη υπο­χρέωση.

Αν λοιπόν έχει εξαντληθεί κάθε πιθανότη­τα συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη, ο νόμος δίνει κάποιες προϋποθέσεις για διεκδίκηση μείω­σης ενοικίου:

- Να έχουν μεταβληθεί τα οικονομικά δεδο­μένα του ενοικιαστή μετά τη σύναψη του μι­σθωτηρίου.

- Ο ενοικιαστής να απολύθηκε και να είναι άνεργος μετά τη σύναψη του μισθωτηρίου.

- Να έχει περικοπεί ο μισθός ή τα εισοδή­ματα του ενοικιαστή και να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην κάλυψη των βασικών του αναγκών.

- Να υπάρχει υπερπροσφορά ακινήτων προς μίσθωση στην περιοχή και ο μέσος όρος των ενοικίων να είναι χαμηλότερος από αυτό που πληρώνει.

- Να μην είναι κατά συρροή κακοπληρωτής.


Πηγη

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Από 20% έως 40% μείωση ενοικίου"

Leave a reply