[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Η Πειραιώς εξαγόρασε τη Γενική Τράπεζα
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε σήμερα συμφωνία με τη Société Générale για την απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99,08%) της τελευταίας στη Γενική Τράπεζα. Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς είναι πεπεισμένη ότι η εξαγορά της Γενικής προσφέρει συνέργιες στο διευρυμένο Όμιλο και διευκολύνει την επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση. Όπως δήλωσε ο κ. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς:

«Μετά την εξαγορά επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ATEbank, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η προσθήκη της Γενικής Τράπεζας θα βελτιώσει περαιτέρω τα κεφάλαια και τις πηγές χρηματοδότησής μας και ενισχύει τη θέση μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση.»

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο που έχει ορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και στοχεύει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής έχουν εγκριθεί από το ΤΧΣ. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2012 και υπόκειται στις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις.

Περιγραφή της συναλλαγής και βασικοί όροι

Τα κύρια σημεία της συναλλαγής είναι τα ακόλουθα:

• Συνολική επένδυση της Société Générale ύψους €444 εκατ, η οποία υπόκειται σε πιθανή θετική αναπροσαρμογή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, με βάση την καθαρή θέση (Net Asset Value) της Γενικής Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Αυτό το ποσό θα καταβληθεί κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής και θα αποτελείται από δύο μέρη:

– Την ανακεφαλαιοποίηση της Γενικής Τράπεζας μέσω προκαταβολής έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους €281 εκατ (1), όπως προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος,

– Κάλυψη ομολογιών έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς από τη Société Générale συνολικού ύψους €163 εκατ. (με πιθανή θετική αναπροσαρμογή), οι οποίες θα παράσχουν πρόσβαση είτε σε αυξήσεις κεφαλαίου που θα οδηγούν στην απόκτηση του 0,5% του συνολικού αριθμού κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς από τη Société Générale κατόπιν ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης είτε (εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση μέχρι τα μέσα του 2014) θα μετατραπούν αυτόματα σε ομολογίες κεφαλαίου Tier 1, με μηχανισμό μόνιμης απομείωσης απαίτησης (permanent write-down mechanism).

• Το τίμημα για την εξαγορά i) του 100% των μετοχών που κατέχει η Société Générale και ii) των απαιτήσεων της Société Générale που αντιστοιχούν σε προκαταβολές έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συμφωνήθηκε στο €1 εκατ. Σημειώνεται ότι η συνολική καθαρή θέση της Γενικής Τράπεζας ήταν €100 εκατ στο τέλος Μαρτίου 2012.

• Σήμερα η Γενική Τράπεζα δεν λαμβάνει διατραπεζική χρηματοδότηση από τη Société Générale ούτε προβλέπεται στη συμφωνία αντίστοιχη υποχρέωση για το μέλλον.

Στρατηγική επιδίωξη

Με τη Γενική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά μία πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και αυτοχρηματοδοτούμενη τράπεζα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει άριστες δυνατότητες να αποκαταστήσει τη λειτουργική απόδοση και κερδοφορία της Γενικής Τράπεζας, εκμεταλλευόμενη και τις συνέργιες που θα προκύψουν από την ενσωμάτωσή της στον Όμιλο Πειραιώς.

Αυτή η εξαγορά, σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη επένδυση ύψους €444 εκατ, θα βελτιώσει τη χρηματοοικονομική και στρατηγική θέση της Τράπεζας Πειραιώς και θα αυξήσει τη συνολική ελκυστικότητά της στο πλαίσιο της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.
Με αυτή τη συναλλαγή η Τράπεζα Πειραιώς (στοιχεία 31 Μαρτίου 2012, συμπεριλαμβανομένων των αποκτηθέντων επιλεγμένων στοιχείων της ATEbank):

- ενισχύει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες,
- ενισχύει τη ρευστότητά της άνω των €300 εκατ,
- αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες κάλυψης του ποσού που θα απαιτηθεί να καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της,
- ενισχύει την ηγετική της θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά διαμορφώνοντας μερίδιο αγοράς 20% στις καταθέσεις και 17% στις χορηγήσεις,
- ωφελείται από σημαντικές συνέργειες ύψους €50 εκατ προ φόρων (€244 εκατ προ φόρων μαζί με την ΑΤΕbank) σε ετήσια βάση μετά την πάροδο 3ετίας
- διατηρεί το δείκτη δανείων προς καταθέσεις της στο 124%,
- βελτιώνει το δείκτη κάλυψης από προβλέψεις των δανείων σε καθυστέρηση στο 60% από 56%,
- αυξάνει το δείκτη συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια στο 9,5% από 7,4%.

Με την εξαγορά αυτή, το pro-forma σύνολο ενεργητικού του Ομίλου Πειραιώς θα φθάσει τα €77 δισ., οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις τα €46 δισ. και οι καταθέσεις πελατών τα €37 δισ. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Τράπεζας και της ATEbank, θα απασχολεί συνολικά 18.000 εργαζόμενους περίπου, ενώ το σύνολο του δικτύου καταστημάτων θα αριθμεί 1.328 μονάδες, με παρουσία σε 10 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και θα εξυπηρετεί 6 εκατ πελάτες.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή είναι η Lazard Frères.


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Η Πειραιώς εξαγόρασε τη Γενική Τράπεζα "

Leave a reply