[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Δύο φορές τον χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο) θα επανεξετάζεται το τέλος υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, «προκειμένου να εκτιμώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα έσοδα και τα έξοδα του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού και να λαμβάνονται εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για την ισοσκέλιση αυτού», όπως προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου («Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012») που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Με την ίδια Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου:

- Περιορίζεται σε 2,5% (από 5%) το ποσοστό των διαθεσίμων του Πράσινου Ταμείου με τα οποία θα καλύπτονται οι λειτουργικές του δαπάνες. Τα υπόλοιπα, δηλαδή το 97,5% των διαθεσίμων, θα μπορούν να δαπανηθούν αν διατίθενται στον κρατικό προϋπολογισμό.

- Ρυθμίζονται θέματα των ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ εν όψει της αποκρατικοποίησής τους.

- Προσδιορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία εγγραφής στα μητρώα για τους ενεργειακούς
επιθεωρητές.STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...