[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ιδού η απόφαση για το "ψαλίδι" στα εφάπαξ
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


Δημοσιεύτηκε πριν από λίγο η απόφαση για το «Ψαλίδι» στα εφάπαξ για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους και η οποία προβλέπει σημαντικές μειώσεις για όλους

Προβλέπεται ότι στους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους από 1-8-2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, στο ποσό του εφάπαξ επιβάλλεται πρώτα το ποσοστό μείωσης κατά 15% (βάσει του ν. 4024/2011) και στην συνέχεια στο προκύπτον ποσό επιβάλλεται η μείωση της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 περ. 2, κατά 22,67%. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 4 ορίζεται ότι η ποσοστιαία μείωση 42,29 % στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο Τομέας ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ έχει εφαρμογή και στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλεται από το νομικό πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/1975 (Α΄ 167) και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μέχρι την 31-12- 2005.

Ολόκληρη η απόφαση
 Σας γνωρίζουμε ότι στο Νόμο 4093/2012 με τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων και οι διατάξεις της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου με τις οποίες επέρχεται η μείωση των καταβαλλομένων εφάπαξ βοηθημάτων από τους Τομείς Πρόνοιας που αναφέρονται σε αυτή.

Ειδικότερα:

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 2 προβλέπεται ότι στους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία κατά φορέα-τομέα πρόνοιας.

Σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο 3 του νόμου 4093/2012, η ισχύς αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Κατά συνέπεια, εφόσον στην περίπτωση 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν οι περιπτώσεις των ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την δημοσίευση του νόμου (ήτοι 12-11-2012).

Τα ποσοστά μείωσης ανά Τομέα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 2.
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, στο οποίο προβλεπόταν εξουσιοδοτική διάταξη, καταργήθηκε με την παρ. 5 του αρθ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « υθ ίσεις κατε πειγόντων θε άτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (Α΄ 229).

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 προβλέπεται ότι οι μειώσεις στα εφάπαξ βοηθήματα στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ διενεργούνται μετά την εφαρμογή των μειώσεων που έχουν επιβληθεί στα εφάπαξ βοηθήματα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2
του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) που αντικατέστησε την παρ. 5α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄152) (και όχι αθροιστικά).

Για παράδειγμα, στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από την 1-8-2010 μέχρι και την 31-12-2010 και δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (12-11-2012) η σχετική απόφαση χορήγησης εφάπαξ, στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος επιβάλλεται πρώτα το ποσοστό μείωσης κατά 15% (βάσει του ν. 4024/2011) και στην συνέχεια στο προκύπτον ποσό επιβάλλεται η μείωση της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 περ. 2, κατά 22,67%.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 4 ορίζεται ότι η ποσοστιαία μείωση 42,29 % στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο Τομέας ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ έχει εφαρμογή και στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλεται από το νομικό πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/1975 (Α΄ 167) και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μέχρι την 31-12- 2005.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 5 ορίζεται ότι, στα πρόσωπα που δεν έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης καταβάλλεται η αποζημίωση, λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο του ν. 3198/1955 (Α΄ 98) σε συνδυασμό με το ν. 2112/1920 (Α΄ 67) όπως ισχύουν και καθορίζεται ως ανώτατο όριο αυτής το ποσό των 15.000,00 ευρώ. Με το δεύτερο εδάφιο προβλέπεται ότι το
ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης θα είναι ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που έχει πραγματοποιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα-τομέα πρόνοιας προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους.

Με τη διάταξη της περίπτωσης 6 καθορίζεται η κατάργηση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο όλα τα θέματα που προσδιορίζονται σε όλες τις διατάξεις των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 5 της Υποπαραγράφου ΙΑ.5.

Τέλος, με τις διατάξεις της περίπτωσης 7 προβλέπεται ότι μέχρι 31-12-2012 θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία θα καθοριστεί η νέα τεχνική βάση με την οποία θα υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα από 1.1.2014 σε όλους τους φορείς – τομείς πρόνοιας. Η θέσπιση νέου τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, σε όλους τους φορείς-τομείς πρόνοιας ήταν επιβεβλημένη μετά τη ρητή μνημονιακή δέσμευση του ν. 4046/2012 για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να εξαλειφθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα στους φορείς προνοίας.

Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Ιδού η απόφαση για το "ψαλίδι" στα εφάπαξ "

Leave a reply